Ludzie nauki

Prof. dr hab. med. Jerzy Antoni Przybylski (zm. 13 listopada 2014)

Specjalista z zakresu ortopedii i traumatologii, ze szczególnym uwzględnieniem chorób kręgosłupa. Długoletni dyrektor Centrum Rehabilitacyjno-Ortopedycznego w Trzebnicy (obecnie Szpital im. Św. Jadwigi Śląskiej). Współpracownik Akademii Wychowania Fizycznego oraz Wyższej Szkoły Fizjoterapii we Wrocławiu Od 1994 roku kierował grupą polską w ramach GICD (Groupe International Cotrel Dubousset). Jeden z głównych propagatorów nowoczesnych metod leczenia operacyjnego skolioz w Polsce. W 1985 roku przeprowadził w Trzebnicy – jako trzecim ośrodku na świecie – pierwszy zabieg operacyjnego leczenia skoliozy z użyciem instrumentarium opracowanego przez francuskich uczonych Cotrela – Dubousseta. Operacje tego typu stały się wkrótce standardem w leczeniu skolioz. Pod jego kierownictwem Centrum w Trzebnicy osiągnęło pozycję wiodącego ośrodka medycznego wyspecjalizowanego w leczeniu deformacji kręgosłupa. Członek komitetu redakcyjnego „Chirurgii Narządów Ruchu i Ortopedii Polskiej”. Oraz „Fizjoterapii Polskiej”. Zmarł w wieku 84 lat, pochowany na Cmentarzu św. Wawrzyńca przy ul. Bujwida we Wrocławiu.

Prof. dr hab. inż. Romuald Bogoczek (zm. 13 listopada 2014)

Emerytowany profesor zwyczajny, chemik organik, specjalizujący się w chemii i technologii organicznej reaktywnych polimerów, który jako jeden z niewielu otrzymał w 2007 roku tytuł Profesora Honorowego Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. W latach 1975-2003 pełnił funkcję Kierownika Katedry Technologii Chemicznej na Wydziale Inżynieryjno-Ekonomicznego Przemysłu. Pełnił również funkcję Dziekana Wydziału w latach 1990-1993. Został pożegnany na Cmentarzu Kiełczowskim we Wrocławiu, a pochowany na Cmentarzu Parafialnym św. Jadwigi w Chorzowie.

Jerzy Orłowski (zm. 14 listopada 2014)

Wieloletni wykładowca na Wydziale Mechanicznym Politechniki Wrocławskiej, organizator Punktów Konsultacyjnych Politechniki Wrocławskiej na Dolnym Śląsku. Twórca Filii Politechniki Wrocławskiej w Wałbrzychu i pierwszy jej dyrektor. Odznaczony m.in. Krzyżami Kawalerskim i Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, Srebrnym i Złotym Krzyżem Zasługi, Złotą Odznaką Politechniki Wrocławskiej oraz medalem Zasłużony dla Województwa Wałbrzyskiego, wyróżniony tytułem Zasłużony Obywatel Miasta Wałbrzycha. Pochowany na Cmentarzu Parafialnym przy ul. Smętnej we Wrocławiu.

Dr inż. Edmund Nowakowski (zm. 29 listopada 2014)

Emerytowany nauczyciel akademicki Politechniki Wrocławskiej, długoletni pracownik naukowo-dydaktyczny Wydziału Inżynierii Środowiska, wieloletni członek i Kierownik Zakładu Instalacji Sanitarnych i Balneotechniki, zasłużony członek Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych. Autor 2 książek, ponad 300 publikacji i 30 patentów, wyróżniony wieloma odznaczeniami (m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski i Złotym Krzyżem Zasługi), także laureat wielu nagród (m.in. Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki). Zmarł w wieku 86 lat, pochowany na Cmentarzu Grabiszyńskim (Pole 12)

Prof. zw. dr hab. inż. Rafał Krupski (zm. 3 grudnia 2014)

Wieloletni Dyrektor Instytutu Organizacji i Zarządzania, Kierownik Katedr Teorii Organizacji i Zarządzania oraz Strategii i Metod Zarządzania na Wydziale Zarządzania, Informatyki i Finansów. Współtworzył rangę nauk o zarządzaniu na Wydziale Zarządzania, Informatyki i Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu i rangę całego Wydziału. Tworzył i rozwijał szkołę zarządzania strategicznego na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu o renomie wykraczającej poza mury Uczelni. Autor kilkuset publikacji z obszaru planowania procesów produkcyjnych w przedsiębiorstwach, teorii organizacji i zarządzania oraz przede wszystkim z zarządzania strategicznego, które było dla niego szczególną pasją. Organizator i aktywny uczestnik prestiżowych konferencji naukowych, członek Komitetu Naukowego Organizacji i Zarządzania PAN, członek komitetów redakcyjnych czasopism naukowych. Pochowany na Cmentarzu Osobowickim.

Prof. dr hab. Krystyna Kukułczanka (zm. 5 grudnia 2014)

Botanik, specjalista w zakresie kultur tkankowych, wieloletni pracownik i Dyrektor Ogrodu Botanicznego, dydaktyk i wychowawca młodzieży akademickiej, członek licznych Rad Naukowych, Rady Ogrodów Botanicznych i Arboretów, Rady Ogrodu Botanicznego PAN w Powsinie, Rady Instytutu Sadownictwa i Kwiaciarstwa w Skierniewicach, członek Sekcji Ogrodniczej w Komitecie Badań Naukowych, członek zarządu Oddziału Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Ogrodnictwa (SITO) we Wrocławiu, Przewodnicząca Ogólnokrajowej Sekcji Storczykowej, długoletni członek Polskiego Towarzystwa Botanicznego, honorowy członek Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. Kopernika i Polskiego Towarzystwa Miłośników Storczyków, a także towarzystw międzynarodowych, między innymi International Society for Horticultural Science i International Association for Plant Tissue Culture. W International Union for Conservation of Nature and Natural Resources była członkiem Orchid Group. W latach 1975-1996 należała do grona European Orchids Committee. Uhonorowana Nagrodą Ministra Szkolnictwa Wyższego i Nauki. Odznaczona Złotym Krzyżem Zasługi i Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Zmarła w wieku 89 lat, pochowana na Cmentarzu Grabiszyńskim.

Dr Henryka Godzińska (13 grudnia 2014)

Uczennica Profesora Ludwika Hirszfelda, immunolog i mikrobiolog, długoletni nauczyciel akademicki. Zmarła w wieku 87 lat, pochowana na Cmentarzu św. Wawrzyńca przy ul. Bujwida we Wrocławiu.

Prof. dr hab. inż. Henryk Szymański (zm. 14 grudnia 2014)

Z Politechniką Wrocławską związany od 1959 roku, kiedy rozpoczął pracę w Katedrze Elektroniki - kolejno jako asystent, starszy asystent, adiunkt, docent, profesor nadzwyczajny i profesor zwyczajny. W 1968 roku współorganizator Instytutu Technologii Elektronowej PWr i przez 17 lat Zastępca Dyrektora Instytutu ds. dydaktyki. Dziekan Wydziału Elektroniki PWr w latach 1985-1990. W latach 1968-1993 Kierownik Zakładu Optyki Elektronowej, a następnie Mikrowiązki Elektronowej. W latach 1981-1993 członek Senatu PWr, a w latach 1987-1990 Przewodniczący Senackiej Komisji ds. Nauki. Odznaczony m.in. Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem Komisji Edukacji Narodowej i Krzyżem Kawalerskim OOP. Laureat dwóch nagród Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki. Pochowany na Cmentarzu przy ul. Smętnej we Wrocławiu.

Prof. Kazimierz Banyś (zm. 16 stycznia 2015)

Jeden z pierwszych absolwentów powojennej Politechniki Wrocławskiej. Żołnierz Armii Krajowej, pseudonim „Karmel". Był konstruktorem ponad 60 maszyn budowlanych i górniczych, autorem ponad 300 prac naukowych i ponad 30 patentów. Długoletni działacz SIMP i NOT, odznaczony najwyższymi odznakami tych organizacji. Organizator licznych konferencji naukowo-technicznych. Zmarł w wieku 92 lat, pochowany na Cmentarzu św. Wawrzyńca we Wrocławiu.

Prof. dr hab. n. med. Zbigniew Jethon (zm. 19 stycznia 2015)

Wieloletni Kierownik Katedry i Zakładu Higieny Akademii Medycznej we Wrocławiu, były kierownik Katedry Nauk Medycznych Wyższej Szkoły Fizjoterapii z siedzibą we Wrocławiu, Komendant Wojskowego Instytutu Medycyny Lotniczej w latach 1967-1970. Do osiągnięć naukowych prof. Jethona należy zaliczyć opracowanie fizjologicznych założeń konstrukcji wysokościowego ubioru kompensacyjnego pilotów; opracowanie specyfiki adaptacji wysiłkowej żołnierzy, opracowanie fizjologicznych podstaw kondycyjnego treningu pilotów; opracowanie dopuszczalnych wartości ekspozycji na wibracje stochastyczne, a także charakterystykę wydolności fizycznej żołnierzy poszczególnych wojsk i służb. W dorobku naukowym ma ponad 400 prac, w tym 23 książki. Odznaczony m. in. Krzyżem Kawalerskim i Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi. W 1974 r. otrzymał nagrodę II stopnia Ministra Obrony Narodowej za działalność badawczą w WIHiE, a w 5 lat później - wyróżnienie. Pochowany na Cmentarzu Osobowickim.

Prof. dr hab. Janusz Sowiński (zm. 27 lutego 2015)

Wieloletni pracownik Wydawnictwa Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, członek rzeczywisty Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego, przewodniczący Komisji Bibliologii i Bibliotekoznawstwa WTN, członek Komisji Wydawniczej Towarzystwa Miłośników Wrocławia. W latach 1991-2004 pracownik Instytutu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego, zastępca dyrektora Instytutu INiB ds. dydaktycznych (1996-1999), kierownik Zakładu Książki Współczesnej i Edytorstwa. Wybitny badacz drukarstwa i typografii książki XIX i XX wieku, edytor, ceniony nauczyciel akademicki. Pochowany na Cmentarzu pw. św. Ducha przy ul. Bardzkiej we Wrocławiu.

Prof. DSW dr. hab. Ireneusz Sierocki (zm. 6 kwietnia 2015)

Inżynier i humanista, cybernetyk, filozof, profesor Dolnośląskiej Szkoły Wyższej. Był autorem bądź współautorem blisko 100 prac naukowych i raportów badawczych. Był związany z Dolnośląską Szkołą Wyższą od 2004 roku jako wykładowca logiki i semiotyki na Wydziale Nauk Społecznych i Dziennikarstwa. Pochowany na Cmentarzu Grabiszyńskim.

Prof. dr hab. Bogusława Czarnik – Matusewicz (zm. 21 kwietnia 2015)

Ceniony fizykochemik, wysokiej klasy specjalistka o ugruntowanej, międzynarodowej pozycji i dużym dorobku naukowym w dziedzinie oddziaływań molekularnych, chemometrii i biospektroskopii oscylacyjnej. Laureatka wielu nagród Ministra i Rektora. Pochowana na cmentarzu parafii Świętej Rodziny przy ul. Smętnej we Wrocławiu.

Dr hab. inż. Maria Golinowska (zm. 18 maja 2015)

Zastępca Dyrektora Instytutu Nauk Ekonomicznych i Społecznych Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, wieloletni pracownik naukowo-dydaktyczny Instytutu Nauk Ekonomicznych i Społecznych Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, specjalista z zakresu ekonomiki ochrony roślin, doskonały wykładowca i przyjaciel młodzieży. Pochowana na cmentarzu parafialnym Nadolicach Wielkich.

Doc. dr Bronisław Jasek (zm. 31 maja 2015)

Organizator i pierwszy dziekan Wydziału Podstawowych Problemów Techniki w latach 1968-1974. Całe swoje życie zawodowe (1952-1990) związał z Politechniką Wrocławską. Ceniony wykładowca i popularyzator matematyki, zasłużony wychowawca wielu pokoleń studentów. Pochowany na Cmentarzu Parafialnym przy ul. Smętnej we Wrocławiu.

Prof. dr hab. Witold Roter (zm. 19 czerwca 2015)

Zastępca dyrektora Instytutu Matematycznego, prodziekan Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego, wieloletni kierownik Zakładu Geometrii, prezes Oddziału Wrocławskiego PTM, prezes Fundacji Stypendialnej Matematyków Wrocławskich. Pochowany na Cmentarzu Osobowickim.

Prof. dr hab. inż. Arch. Edmund Małachowicz (zm. 3 lipca 2015)

Wybitny uczony i architekt, twórca Zakładu Konserwacji i Rewaloryzacji Architektury i Urbanistyki przy Wydziale Architektury Politechniki Wrocławskiej, prezes Wrocławskiego Oddziału PAN (1999-2006), wiceprzewodniczący Komitetu Architektury i Urbanistyki PAN (1988-98), odznaczony m.in. Srebrnym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Medalem za opiekę nad Miejscami Pamięci Narodowej oraz Medalem za zasługi dla Województwa Dolnośląskiego. Pochowany na Cmentarzu św. Wawrzyńca we Wrocławiu.

Prof. dr hab. inż. Jacek Malko (zm. 5 lipca 2015)

Emerytowany profesor Politechniki Wrocławskiej. Wychowawca wielu pokoleń studentów i wybitny naukowiec elektroenergetyk. Twórca szkoły naukowej "Kompleksowe badania systemów elektroenergetycznych", autor ponad 450 publikacji, 5 monografii naukowych i 3 podręczników akademickich, były prodziekan Wydziału Elektrycznego i zastępca dyrektora Instytutu Energoelektryki, członek Zespołu T-10 Komitetu Badań Naukowych, Rady CIGRE, Komitetu Problemów Energetyki PAN, Sekcji Systemów Elektroenergetycznych Komitetu Elektrotechniki PAN, ekspert Grupy Parlamentarnej ds. Restrukturalizacji Energetyki. Wyróżniony Złotym Krzyżem Zasługi, Odznaką Zasłużony dla Energetyki, Złotą Odznaką Honorową NOT i SEP. Pochowany na cmentarzu parafialnym przy ul. Smętnej.

Prof. Eugeniusz Kuźniewski (zm. 5 sierpnia 2015)

Botanik, kapitan jachtowy, wieloletni dyrektor Ogrodu Roślin Leczniczych Akademi Medycznej we Wrocławiu, prezes Okręgowego Związku Żeglarskiego. Pochowany na Cmentarzu św. Wawrzyńca we Wrocławiu.

Prof. dr hab. Czesław Ryll-Nardzewski (zm. 18 września 2015)

Wybitny matematyk, członek rzeczywisty Polskiej Akademii Nauk, wieloletni pracownik Instytutu Matematycznego Uniwersytetu Wrocławskiego, Dziekan Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego w latach 1964-66, jeden z twórców wrocławskiej szkoły matematycznej.

Prof. dr hab. Tadeusz Bross (zm. 5 października)

Kardiolog, były kierownik Kliniki Kardiochirurgicznej AM we Wrocławiu. W latach 1987-1997 pełnił funkcję Kierownika Kliniki Chirurgii Serca, wielokrotnie odznaczany m.in. Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Srebrną Odznaką Honorową Akademii Medycznej oraz Odznaką Honorową za wzorową pracę w służbie zdrowia. Zmarł w wieku 85 lat, pochowany na Cmentarzu „Skowronia Góra".

Zgłoś uwagę