Dotacje dla szkół niesamorządowych

Dotacje dla niepublicznych i publicznych szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne spoza sektora finansów publicznych.

Wymagane dokumenty:

 1. Wniosek o przyznanie dotacji na rok....... - załącznik 1a do Uchwały LXII/1591/14 RMW z 04.09.2014 r. (Dz.Urz.Woj.Doln. z 2014 r. poz.3881) (dla wszystkich szkół i placówek publicznych lub niepublicznych z uprawnieniami szkół publicznych). 
 2. Wniosek o przyznanie dotacji na rok....... - załącznik 1b do Uchwały LXII/1591/14 RMW z 04.09.2014 r. (Dz.Urz.Woj.Doln. z 2014 r. poz.3881) (dla szkół niepublicznych bez uprawnień szkół publicznych).
 3. Wniosek o przyznanie dotacji na rok....... - załącznik 1c do Uchwały LXII/1591/14 RMW z 04.09.2014 r. (Dz.Urz.Woj.Doln. z 2014 r. poz.3881) (dla placówek oświatowych, o których mowa w art. 2 pkt. 3 i 4 ustawy o systemie oświaty).

Miejsce złożenia dokumentów:

Urząd Miejski Wrocławia
Wydział Finansów Oświatowych
ul. Gabrieli Zapolskiej 4
50-032 Wrocław

Termin składania wniosków:

1. W terminie do 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji - w przypadku niepublicznych przedszkoli, szkół z uprawnieniami szkoły publicznej, placówek poza wymienionymi w art. 2 ust. 3 i 4 ustawy o systemie oświaty oraz innych form wychowania przedszkolnego (załącznik nr 1a).

2.W terminie do 15 lipca roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji - w przypadku szkół niepublicznych bez uprawnień szkół publicznych lub placówek oświatowych, o których mowa w art. 2 pkt. 3 i 4 ustawy o systemie oświaty (załącznik nr 1b i 1c).

Podstawa prawna:

Art. 80 i 90 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572).
Uchwała Nr LXII/1591/14 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 4 września 2014 r. traci moc z dniem 01.01.2016 r.
Od 01.01.2016 r. obowiązuje nowa uchwała nr NR XVIII/347/15 RMW z dnia 26.11.2015 r.

Dodatkowe informacje:

 • Wniosek o przyznanie dotacji dla szkoły składa organ prowadzący szkoły, który posiada aktualne zaświadczenie o wpisie danej szkoły do ewidencji szkół i placówek, prowadzonej Departamencie Edukacji UMW.
 • Dotacja dla niepublicznej szkoły/placówki przysługuje na każdego ucznia i obliczana jest na podstawie informacji miesięcznej o aktualnym stanie uczniów sporządzanej wg stanu na pierwszy roboczy dzień miesiąca, a w przypadku szkół ponadgimnazjalnych o uprawnieniach szkół publicznych, w których nie jest realizowany obowiązek nauki obliczana jest również na podstawie  informacji o frekwencji, która potwierdza liczbę uczniów uczęszczających w co najmniej 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych w miesiącu poprzednim. Informacja miesięczna oraz informacja o frekwencji składane są przez podmioty dotowane w terminie do 7 dnia każdego miesiąca.
 • Dane ujęte w informacji miesięcznej, informacji o frekwencji oraz dane o uczniach (imię, nazwisko, PESEL, adres zamieszkania) organ prowadzący rejestruje w  systemie elektronicznym, wskazanym przez Wydział Finansów Oświatowych UMW.
 • Wydruk informacji miesięcznej, informacji o frekwencji podpisuje organ prowadzący (zgodnie z reprezentacją w odpowiednim rejestrze) lub osoba upoważniona. Upoważnienie szczególne do konkretnych czynności wymaga dokonania opłaty skarbowej.
 • Zgodnie z zapisem art. 90 ust. 3c ustawy o systemie oświaty, dotacje mają być przekazywane na rachunek bankowy szkoły (placówki). Zapis tego artykułu oznacza, że każda szkoła (placówka) otrzymująca dotacje winna mieć odrębny rachunek bankowy (nie może to być rachunek organu prowadzącego). W przypadku natomiast funkcjonowania zespołu szkół, powołanego  przez organ prowadzący do celów organizacyjnych zgodnie z art. 90a, istnieje możliwość posługiwania się jednym, wspólnym  rachunkiem bankowym dla wszystkich szkół w zespole. Każda zmiana rachunku bankowego wymaga pisemnego potwierdzenia tego faktu przez organ prowadzący;
 • Zgodnie z art. 80 ust. 3d i 90 ust. 3d ustawy o systemie oświaty dotacje dla szkół i placówek publicznych i niepublicznych przeznaczone są na dofinansowanie realizacji zadań szkoły lub placówki w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej. Dotacje mogą być wykorzystywane wyłącznie na pokrycie wydatków bieżących szkoły i placówki.
 • Otrzymaną dotację, organ prowadzący szkołę winien rozliczyć. Wzór rozliczenia dotacji określa załącznik nr do  Uchwały LXII/1591/14 RMW z 04.09.2014 r. (Dz.Urz.Woj.Doln. z 2014 r. poz.3881)
 • Wszystkie szkoły i placówki oświatowe obowiązuje ustawa o systemie informacji oświatowej z dnia 15 kwietnia 2011 r. (Dz. U. z 2011 nr 139, poz. 814, z późn. zm.).

Stawki dotacji: 

Formularze dokumentów związanych z dotacjami:

Uchwały Rady Miejskiej Wrocławia:

Zgłoś uwagę