Dotacje dla szkół

Dotacje dla niepublicznych i publicznych szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne spoza sektora finansów publicznych


Wymagane dokumenty:

 1. Wniosek o przyznanie dotacji na rok....... - załącznik 1a do  Uchwały LXI/1547/14 RMW z 10.07.2014 r. (Dz.Urz.Woj.Doln. z 2014 r. poz.3332) (dla wszystkich szkół i placówek publicznych lub niepublicznych z uprawnieniami szkół publicznych). 
 2. Wniosek o przyznanie dotacji na rok....... - załącznik 1b do Uchwały  LXI/1547/14 RMW z 10.07.2014 r. (Dz.Urz.Woj.Doln. z 2014 r. poz.3332) (dla szkół niepublicznych bez uprawnień szkół publicznych).
 3. Wniosek o przyznanie dotacji na rok....... - załącznik 1c Uchwały LXI/1547/14 RMW z 10.07.2014 r. (Dz.Urz.Woj.Doln. z 2014 r. poz.3332) (dla placówek oświatowych, o których mowa w art. 2 pkt.3 i 4 ustawy o systemie oświaty).


Miejsce złożenia dokumentów:
Urząd Miejski Wrocławia
Wydział Finansów i Infrastruktury Oświatowej
ul. Gabrieli Zapolskiej 4
50-032 Wrocław

Termin:

 1. Wnioski o przyznanie dotacji należy składać do 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji - w przypadku szkół niepublicznych z uprawnieniami szkół publicznych lub publicznych, które były dotowane w roku poprzednim.
 2. W terminie późniejszym niż 30 września, po uzyskaniu zezwolenia na założenie szkoły publicznej - w przypadku szkół publicznych wcześniej nie dotowanych.
 3. W terminie do 15 lipca roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji - w przypadku szkół niepublicznych bez uprawnień szkół publicznych lub placówek oświatowych, o których mowa w art. 2 pkt. 3 i 4 ustawy o systemie oświaty.


Podstawa prawna:
Art. 80 i 90 ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 roku (t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572).
Uchwała Nr XLVII/1140/13 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 11 lipca 2013 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji publicznym i niepublicznym przedszkolom, szkołom i placówkom oświatowym oraz innym formom wychowania przedszkolnego, prowadzonym przez osoby fizyczne i prawne z późn. zm.


Dodatkowe informacje:

 • Wniosek o przyznanie dotacji dla szkoły składa organ prowadzący szkoły, który posiada aktualne zaświadczenie o wpisie danej szkoły do ewidencji szkół i placówek, prowadzonej Departamencie Edukacji UMW;
  Dotacja dla niepublicznej szkoły/ placówki przysługuje na każdego ucznia i obliczana jest na podstawie informacji miesięcznej o aktualnym stanie uczniów, składanej przez podmioty dotowane do 7 dnia każdego miesiąca według stanu uczniów na 1 dzień miesiąca;
 • Dane ujęte w informacji miesięcznej oraz dane o uczniach (imię, nazwisko, PESEL, adres zamieszkania) organ prowadzący bądź dyrektor szkoły rejestruje w  systemie elektronicznym, wskazanym przez Wydział Finansów i Infrastruktury Oświatowej UMWUMW; 
 • Wydruk informacji miesięcznej podpisuje organ prowadzący (zgodnie z reprezentacją w odpowiednim rejestrze) lub osoba upoważniona. Upoważnienie szczególne do konkretnych czynności wymaga dokonania opłaty skarbowej;
 • Zgodnie z zapisem art. 90 ust. 3c ustawy o systemie oświaty, dotacje mają być przekazywane na rachunek bankowy szkoły (placówki). Zapis tego artykułu oznacza, że każda szkoła (placówka) otrzymująca dotacje winna mieć odrębny rachunek bankowy (nie może to być rachunek organu prowadzącego). W przypadku natomiast funkcjonowania zespołu szkół, powołanego  przez organ prowadzący do celów organizacyjnych zgodnie z art. 90a, istnieje możliwość posługiwania się jednym, wspólnym  rachunkiem bankowym dla wszystkich szkół w zespole. Każda zmiana rachunku bankowego wymaga pisemnego potwierdzenia tego faktu przez organ prowadzący;
 • Dotacje dla szkół i placówek publicznych i niepublicznych przeznaczone są na dofinansowanie realizacji zadań szkoły lub placówki w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej. Dotacje mogą być wykorzystywane wyłącznie na pokrycie wydatków bieżących szkoły i placówki;
 • Otrzymaną dotację, organ prowadzący szkołę winien rozliczyć.
 • Wzór rozliczenia dotacji określa załącznik nr 4 do Uchwały Nr XLVII/1140/13 Rady Miejskiej z dnia 11 lipca 2013 roku; 
 • Wszystkie szkoły i placówki oświatowe obowiązuje ustawa o systemie informacji oświatowej z dnia 15 kwietnia 2011 r. (Dz. U. z 2011 nr 139, poz. 814, z późn. zm.).

 

Stawki dotacji: 

 

Formularze dokumentów związanych z dotacjami:

 

Uchwały Rady Miejskiej Wrocławia:

LXI/1547/14 RMW z 10.07.2014 r. (Dz.Urz.Woj.Doln. z 2014 r. poz.3332)

Uchwała Nr XLVIII/1179/13 Rady Miejskiej Wrocławia z 19 września 2013 r.Powrót do góry  
Zgłoś uwagę