Czujnik Współpracy, czyli badanie relacji UM - NGO

Jak zbadać, wzmocnić, zwiększyć efektywność współpracy UM i NGO? Na czym polegają dobre relacje między podmiotami, jakie warunki muszą być spełnione? To zadania międzysektorowego projektu Czujnik Współpracy, którego pierwsza odsłona za nami, kolejna – prawdopodobna - w fazie przygotowania…


O Czujniku

„Czujnik Współpracy” to projekt, którego celem ma być systematyczne (zakłada się cykl dwuletni) badanie jakości współpracy Gminy Wrocław z organizacjami pozarządowymi.

I edycja „Czujnika” miała miejsce w 2015 r. Wówczas inicjatorami i realizatorami przedsięwzięcia byli pracownicy Biura ds. Partycypacji Społecznej Urzędu Miejskiego Wrocławia oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych takich jak: Fundacji Wspierania Organizacji Pozarządowych Umbrella, Fundacji Dom Pokoju, Dolnośląskiej Federacji Organizacji Pozarządowych, Dolnośląskiego Stowarzyszenia Pomocy Ofiarom Przestępstw Karta 99 oraz Fundacji na Rzecz Rozwoju Społecznego Cooperantem. Wszystkie osoby, które zajmowały się tym projektem, pracowały społecznie korzystając z własnych zasobów.

Założenia i działanie

W czasie badania, które było realizowane w 2015 r., a dotyczyło lat 2013 i 2014,  projekt został podzielony na kilka etapów:

1. Sondaż wśród wrocławskich organizacji pozarządowych w zakresie oceny jakości współpracy z Gminą Wrocław w postaci ankiety, którą można było wypełnić w  dniach  od 15 maja do 15 czerwca 2015 roku. Ankiety były dostępne na stronie www.czujnik.org  (stworzonej specjalnie na potrzeby sondażu), w Urzędzie Miejskim Wrocławia, siedzibie Sektora 3  oraz roznoszone przez wolontariuszy do organizacji pozarządowych, które w ostatnich dwóch latach współpracowały z Gminą Wrocław. 85 organizacji pozarządowych zabrało głos z czego 30 organizacji wypełniło ankietę elektronicznie.

2. Dwa spotkania fokusowe (23 września 2015 r. i 28 października 2015 r.) podczas których liderzy wrocławskich organizacji pozarządowych jak i przedstawicieli Gminy Wrocław wspólnie próbowali ocenić wyniki badania oraz wyznaczyć rekomendacje do II edycji „Czujnika”.

3. Konsultacje społeczne uzyskanych wyników w środowisku zainteresowanych grup, organizacji, sektorów.

O metodzie

Badanie opierało się na metodyce Lokalnego Indeksu Jakości Współpracy Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej z uwzględnieniem lokalnych uwarunkowań i realiów dużego miasta jakim jest Wrocław.

Kwestionariusz ankiety składał się z 5 części, zatytułowanych kolejno:

1) Ogólna ocena jakości współpracy.

2) Gmina Wrocław jako partner organizacji pozarządowych.

3) Organizacje pozarządowe jako partner Gminy Wrocław.

4) Uwarunkowania oraz rezultaty współpracy Gminy Wrocław z organizacjami pozarządowymi.

5) Informacje o organizacji wypełniającej ankietę.

Oceny wystawione przez uczestników sondażu dotyczyły roku 2013 i 2014.

Wyniki

Wyniki badań prezentują ocenę jakości współpracy wrocławskich organizacji pozarządowych z Gminą Wrocław oraz szanse i bariery współpracy jakie pojawiają się podczas realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe.

Zestawienie ocen uzyskanych w tym badaniu prezentuje poniższa tabela.

Źródło: Bulicz A., Drukier A. (2015). Czujnik współpracy Gminy Wrocław i organizacji pozarządowych. Raport z sondażu.

 

Najwyżej w sondażu oceniono podejście organizacji pozarządowych do współpracy z Gminą Wrocław – 3,43. Taką notę można uznać za umiarkowanie pozytywną. Najniżej natomiast oceniono podejście Gminy Wrocław do współpracy z organizacjami pozarządowymi – 3,09. Na podobnym poziomie oceniono uwarunkowania współpracy, czyli polskie prawodawstwo w przedmiotowym zakresie – 3,11. Wyższa notę wystawiono za zakres współpracy, oceniając w tym zakresie zarówno jej wpływ na jakość usług świadczonych mieszkańcom, jak i na jakość działania własnej organizacji -3,35. Średnia tych ocen daje ocenę końcową na poziomie 3,27.

Jest ona bardzo zbliżona do średniej ocen udzielonych przez badanych na pytanie: Jak badani ogólnie oceniają jakość współpracy z Gminą Wrocław w ostatnich dwóch latach?3,30.

Pełne wyniki badań znajdują się w raporcie projektu:

„Raporcie z sondażu” autorstwa A.Bulicz  i  A.Drukier.  

Co dalej?

II edycja „Czujnika” planowana jest w roku 2017. Obecnie trwają pierwsze organizacyjne rozmowy. Podczas wspomnianych już spotkań fokusowych z liderami wrocławskich organizacji pozarządowych jak i przedstawicielami Gminy Wrocław oprócz oceny badania,  dokonano ewaluacji oraz wspólnych rekomendacji dotyczących I jak i II edycji „Czujnika Współpracy”.

Na podstawie tych właśnie zaleceń roboczy zespół inicjatywny, składający się z pracowników Biura Partycypacji Społecznej Urzędu Miejskiego Wrocławia jak i organizacji pozarządowych takich jak: Fundacja Dom Pokoju i Dolnośląskiej Federacji Organizacji Pozarządowych pracuje nad II edycją projektu.

Podstawowym celem, oprócz wykonania badania, jest zwiększenie jego zasięgu i zaczerpnięcie opinii od większej ilości organizacji pozarządowych. Istotna zatem będzie intensyfikacja działań promocyjnych badania oraz zwiększenie ilości kanałów dystrybucji ankiet do wrocławskich organizacji pozarządowych.

Jak i w I tak i w II edycji projektu, jego forma pozostanie podobna. „Czujnik Współpracy” pozostanie badaniem uspołecznionym, z aktywnym udziałem organizacji pozarządowych jak i Gminy Wocław na etapie opracowania koncepcji badawczej, realizacji badania, konstruowania rekomendacji oraz wdrażania wyników. 

Zgłoś uwagę